भात रोपवाटिका पद्धती_NEW (238153)

Instructor: BAIF BAIF

भात रोपवाटिका तयार करण्याची पारंपरिक पद्धत पारंपरिक पद्धतीचे फायदे रोप वाटिका वाढवण्याची प्रक्रि...

पारंपारिक धान रोपवाटिका
दापोग पद्धतीची रोपवाटिका
दापोग पद्धतीची रोपवाटिका_Video
Available Subscription Plans
2 month ₹ 250