वाडी असावी अशी-भाग १-मराठी _NEW (288198)

Instructor: BAIF BAIF

आंबा किंवा काजू रोपांची लागवड करून वाडी तयार करणे.

वाडी असावी अशी-भाग १-मराठी _NEW (288198)

आंबा किंवा काजू रोपांची लागवड करून वाडी तयार करणे.

ह्या साठी तुमच्या कडे ०.४ एकर जमीन असणे गरजेचे आहे.

खड्डा खनने, लागवड करणे, इत्यादि ह्या विडियो मध्ये शिकायला मिळेल.


वाडी असावी अशी - भाग १
वाडी असावी अशी - भाग १ प्रश्नोत्तरी
Available Subscription Plans
1 month ₹ 350