वृक्ष आधारित खेती आणि शेंद्रिय उत्पादन

Instructor: BAIF BAIF

वृक्ष आधारित खेती एवं आर्गेनिक विधि ने उत्पन्नात वाढ होण्यात मदत होते.

वृक्ष आधारित खेती आणि शेंद्रिय उत्पादन

ह्या घटका मध्ये आपण 

-- वाडी असावी अशी-१

-- वाडी असावी अशी-२

--  वाडी असावी अशी-3

-- बायोचार निर्मिती

--  दशपर्णी अर्क

--  गांडूळखत आणि गांडूळ पाण्याची निर्मिती

--  जीवामृत उत्पादन पद्धती

 

ची माहिती घेणार आहोत.


वाडी असावी अशी - परिचय
वाडी असावी अशी-१
वाडी असावी अशी-१ प्रश्नोत्तरी
वाडी असावी अशी-२
वाडी असावी अशी-२ प्रश्नोत्तरी
वाडी असावी अशी-3
वाडी असावी अशी भाग ३ प्रश्नोत्तरी
बायोचार निर्मिती
बायोचार निर्मिती प्रश्नोत्तरी
दशपर्णी अर्क
दशपर्णी अर्क प्रश्नोत्तरी
गांडूळखत आणि गांडूळ पाण्याची निर्मिती
गांडूळखत आणि गांडूळ पाण्याची निर्मिती प्रश्नोत्तरी
जीवामृत उत्पादन पद्धती
जीवामृत उत्पादन पद्धती प्रश्नोत्तरी
Available Subscription Plans
1 month ₹ 1050