भाजीपाला लागवड

Instructor: BAIF BAIF

फळ व भाजी पाला यांची रोपवाटिका तसेच लागवड पद्धती, निवडक वाण, घ्यावयाची काळजी, तोडणी, साठवणूक व विक्र...

भाजीपाला लागवड

फळ व भाजी पाला यांची रोपवाटिका तसेच लागवड पद्धती, निवडक वाण, घ्यावयाची काळजी, तोडणी, साठवणूक व विक्री यांविषयी या

घटकांमध्ये आपण शिकणार आहोत.


भाजीपाला रोपवाटिका
भाजीपाला लागवड: कारली
भाजीपाला लागवड: काकडी
भाजीपाला लागवड: दोडका
भाजीपाला लागवड : मंडप उभारणी
भाजीपाला लागवड: मिरची
भाजीपाला लागवड : कोबी
भाजीपाला लागवड: भेंडी
भाजीपाला लागवड : गवार
भाजीपाला लागवड : कलिंगड
Promotion of RME
Available Subscription Plans
2 month ₹ 500