भाजीपाला लागवड_NEW (882326)

Instructor: BAIF BAIF

फळ व भाजी पाला यांची रोपवाटिका तसेच लागवड पद्धती, निवडक वाण, घ्यावयाची काळजी, तोडणी, साठवणूक व विक्र...

भाजीपाला लागवड_NEW (882326)

फळ व भाजी पाला यांची रोपवाटिका तसेच लागवड पद्धती, निवडक वाण, घ्यावयाची काळजी, तोडणी, साठवणूक व विक्री यांविषयी या

घटकांमध्ये आपण शिकणार आहोत.


भाजीपाला रोपवाटिका
भाजीपाला रोपवाटिका प्रश्नोत्तरी
भाजीपाला लागवड: कारली
भाजीपाला लागवड: कारली प्रशनोत्तरी
भाजीपाला लागवड: काकडी
भाजीपाला लागवड: काकडी प्रशनोत्तरी
भाजीपाला लागवड: दोडका
भाजीपाला लागवड: दोडका प्रशनोत्तरी
भाजीपाला लागवड : मंडप उभारणी
भाजीपाला लागवड : मंडप उभारणी प्रशनोत्तरी
भाजीपाला लागवड : मंडप उभारणी
भाजीपाला लागवड: मिरची
भाजीपाला लागवड: मिरची प्रशनोत्तरी
भाजीपाला लागवड : कोबी
भाजीपाला लागवड : कोबी प्रशनोत्तरी
भाजीपाला लागवड: भेंडी
भाजीपाला लागवड: भेंडी प्रशनोत्तरी
भाजीपाला लागवड : गवार
भाजीपाला लागवड : गवार प्रशनोत्तरी
भाजीपाला लागवड : कलिंगड
भाजीपाला लागवड : कलिंगड प्रशनोत्तरी
खरीफ मौसम में सब्जी कि खेती
Question and Answers
Promotion of RME
Available Subscription Plans
2 month ₹ 500