चारा पिक पद्धती-मराठी_NEW

Instructor: BAIF BAIF

बायफ संस्थे अंतर्गत शेतकरी तयार करत असलेल्या विविध प्रकारच्या दुष्काळ प्रवण आणि इतर भागांमधील चारा प...

चारा पिक पद्धती-मराठी_NEW

बायफ संस्थे अंतर्गत शेतकरी तयार करत असलेल्या विविध प्रकारच्या दुष्काळ प्रवण आणि इतर भागांमधील चारा पिकांचे प्रकार, प्रक्रिया आणि विधी इथे नमूद केल्या आहेत.


काटेविरहित निवडुंग_विडिओ
काटेविरहित निवडुंग
काटेविरहित निवडुंग प्रश्नोत्तरी
बायफ संकरीत नेपियर बेणेमळा
बायफ संकरीत नेपियर बेणेमळा प्रश्नोत्तरी
ऍझोला उत्पादन पद्धती_विडिओ
ऍझोला उत्पादन पद्धती
अझोला उत्पादन पद्धत प्रश्नोत्तरी
मुरघास तयार करण्याची पद्धती
मुरघास तयार करण्याची पद्धती विडिओ
मुरघास तयार करण्याची पद्धती प्रश्नोत्तरी
Available Subscription Plans
1 month ₹ 350